Detta är den första studien i Sverige att undersöka spel om pengar inom idrottsrörelsen och bland elever på Nationellt Godkända Idrottsutbildning (NIU) på gymnasiet. Undersökningen baseras på en enkät gjord med 1 839 manliga och kvinnliga elitidrottare samt deras ledare, och 1638 elever på NIU inom fyra respektive sex sporter.

Studien visar att förekomsten av problemspelande är 11 % hos männen och mindre än 1 % hos kvinnorna (vuxna elitidrottare). Andelen inom damidrotten som har ett problemspelande är ungefär i samma storleksordnings som i motsvarande åldersgrupp i befolkningen, medan hos herrarna är andelen flera gånger högre.  Strax över hälften (53 %) av alla herridrottare talar om pengaspel i träningssammanhang jämfört med 7 % hos damerna, och lite mindre än hälften av männen svarar att spel om pengar är viktigt bland träningskompisar men endast 6 % av kvinnorna. Mer än dubbelt så många män (29 %) som kvinnor (13 %) känner någon som bettat (slagit vad) på egen match.

Det finns även skillnader mellan olika idrotter gällande frågor hur man uppfattar den egna klubbens attityd till spel, vilken attityd klubbens ledare har till spel om pengar samt förekomst av betting på egen match. Den stora skillnaden i förekomst av problemspelande och attityder ligger ändå mellan dam och herridrotten. En idrott urskiljer sig dock från de andra, nämligen basket. Inom denna idrott förefaller idrottare och ledare att genomgående ha en mer restriktiv inställning till pengaspel och denna idrott har även en betydligt lägre andel problemspelande än de övriga.

Hos NIU-eleverna visar resultaten samma mönster som hos de vuxna elitidrottarna; stor skillnad mellan flickor och pojkar när det gäller förekomst av problemspelande och det man uppger om attityder och vanor gällande spel om pengar.  Flickorna har 1% och pojkarna 12 % förekomst av problemspelande och generellt pratar flickorna mindre om spel, spelar inte om pengar på skoltid i lika hög utsträckning och känner färre personer som de upplever/ har upplevt har ett spelproblem.

Studien är den första i Europa att omfatta både dam och herridrottare och därmed visa på de stora skillnaderna mellan herr- och damidrotten när det kommer till spel om pengar. Resultatet är inte helt överraskande men desto viktigare att få bekräftade samt reser frågan om varför skillnaden inom idrotten är så mycket större an i befolkningen.

Från EFD:s sida ser vi att det proaktiva arbetet är viktigt för att behålla de låga siffrorna.

Läs rapporten i sin helhet Spel om pengar inom idrotten

________________________________________________________

Om rapporten:

Rapporten har genomförts av Centrum för Psykiatriforskning på Karolinska Institutet/ Stockholms läns landsting på uppdrag av Folkhälsomyndigheten och i samråd med Riksidrottsförbundet. Uppdraget från Folkhälsomyndigheten bestod av kartläggning av spelvanor och attityder till pengaspel inom utvalda idrottstrupper. I samråd med Riksidrottsförbundet har Centrum för Psykiatriforskning utökat materialinsamlingen till att även innefatta frågor om spel på egen match och spelindustrin. I denna rapport redovisas resultaten från samtliga frågor.

Författare: Maria Vinberg, Ingvar Rosendahl, Natalie Durbejj, Anne Dehov.