Många är de rubriker som larmar om problem såsom utanförskap, fetma och stillasittandehos barn- och unga, ej jämställda villkor, ungdomskriminalitet, ensamma äldre… Ja, listan kan göras lång. Det är därför inte nog viktigt att poängtera idrottsrörelsens hårda arbete för att motverka just de här problemen. Samtidigt: företag som vill vara med och bidra tillsammans med idrotten riskerar att straffas av gåvoskatt – det är inte rimligt. Nu måste regelverket för sponsring ändras. Därför välkomnar Elitfotboll Dam (EFD) Regeringens tillsättning av en särskild utredning i frågan – och erbjuder sig att vara en bidragande part i utredningen.  

Idag har i stort sett alla företag någon form av hållbarhetsplan för hur de kan bidra till de globala hållbarhetsmålen 2030 och därmed bidra till en bättre värld. Det har blivit en hygienfaktor i näringslivet och i offentliga verksamheter att väga in hållbarhet i verksamhetsbeslut. Ofta fokuserar de på hållbarhetsmål rörande hälsa och välbefinnande, jämställdhet, minskad ojämlikhet, samt fredliga och inkluderande samhällen. Det är ingen hemlighet att det kan vara en utmaning för företag att inom den egna verksamheten omsätta de här målen till konkreta åtgärder – just därför finns också viljan att vara med och bidra i andra sammanhang, som att kroka arm med idrotten.

Det ligger samtidigt i idrottens DNA att ta ett samhällsansvar, långt utöver det uppdrag som den kanske egentligen har. Det handlar om inkludering, att skapa förutsättningar och jobba med förebilder genom idrotten. Idrottsrörelsen är därför en viktig del av det ideella föreningslivet och bidrar till stor samhällsnytta. Med 3,2 miljoner medlemmar och 650 000 ledare i 20 000 ideella föreningar, kan idrotten kan stötta vid gemensamma samhällsutmaningar och bidra till att skapa gemenskap och framtidstro i samhällets alla delar. Idrottens viktiga roll i samhället kan inte nog understrykas.

Den 15 juni beslutade Regeringen att tillsätta en utredning som ska lämna förslag på ett skatteincitament för gåvor från juridiska personer till ideell verksamhet. Ett sådant skatteincitament kan bidra till att öka donationer till ideella organisationer och därigenom främja olika samhällsnyttiga verksamheter. En stor del av dessa verksamheter utgörs av ideella föreningar inom idrottsrörelsen.

Elitfotboll Dam lyfte samtidigt frågan på ett seminarium i Riksdagen, och i samband med det publicerade vi tillsammans med Svenska Spels VD Patrik Hofbauer och Pulsen Groups VD Jonus Bartholdson en debattartikel på Altinget.

EFD har nu också i en skrivelse (2023-09-19) till idrottsminister Jakob Forssmed välkomnat regeringens initiativ – och hoppas att utredningsarbetet genomförs skyndsamt samt resulterar i förslag som underlättar gåvofinansiering och breddning av möjligheterna till sponsring av idrotten. Så att företag som vill kroka arm med idrotten också kan göra det och därmed bidra till ett bättre samhälle.

De ekonomiska tillskotten från sponsring är viktiga för att kunna utveckla föreningarna, anställa personal för att skapa stabilitet och ge idrottare förutsättningar att utöva sin idrott, men också att öka möjligheterna att skapa exponering och synlighet för det arbete som föreningarna gör. Det är också i slutändan viktigt för att skapa förebilder inom både dam- och herridrott.

I ett modernt och jämställt samhälle vill vi rimligen inte ha en skattelagstiftning som gynnar män och pojkars idrottande framför kvinnor och flickors idrottande. Vi ber därför att man i utredningsarbetet beaktar detta och därmed också undersöker möjligheten att införa en ny modell för en mer jämställd sponsring som förbättrar villkoren för damidrotten. EFD tar gärna en aktiv roll i utredningsarbetet och ser fram emot att få vara en samtalspartner i de diskussionerna.

”Den ideella idrottsrörelsen är viktig för barn och ungdomar. Om vi lyckas skapa en mer jämställd idrottsrörelse växer barn och ungdomar upp med värderingar om allas lika värde. Att forma ett sådant samhälle är en målsättning som vi inom Elitfotboll Dam tror att vi delar med regeringen” – Annika Grälls, ordförande EFD