Sedan 2003 har klubbarna i Damallsvenskan lämnat in ekonomiska underlag till Svenska Fotbollförbundet som sedan sammanställs i analysrapport.

I dagarna släpptes rapporten för 2017 .

Klubbarna redovisade ett sammantaget överskott av fotbollsverksamheten uppgående till +8 585, en klar förbättring från 2016 då resultatet uppgick till + 1 692, samt det bästa resultat sedan denna rapports uppförande 2002. Dock beror detta till stor del på att två föreningar avyttrat aktier i dotterbolag till ett sammanlagt värde av +9 973 tkr. Exkluderas detta uppgår resultatet till -1 388 tkr, en liten försämring från 2016 (1 692 tkr).

Under våren 2018 kom beskedet att ett nytt avtal slutits  mellan EFD och Svenska Spel vilket förväntas generera större ersättningar till klubbarna för åren som kommer. Av den totala ersättningen som klubbarna erhållit från EFD under 2017 avses 33 procent för spelarutveckling 15-19 år.
UEFA har även meddelat att ytterligare satsningar kommer att göras på deltagandet i UEFA Women’s Champions Leauge (UWCL) för säsongen 2018/19.

Nio av klubbarna redovisade under 2017 ett ekonomiskt överskott, medan övriga tre redovisade ett underskott, en förbättring mot föregående år då hälften av föreningar- na redovisade underskott. Om hänsyn enbart tas till driftresultatet exklusive UWCL är det dock enbart fyra föreningar (Djurgårdens IF FF, Hammarby IF FF, Koppar- bergs/Göteborg FC samt Kristianstads DFF) som når positivt resultat. Aktieavyttring, spelarförsäljning eller UWCL var avgörande för fem av klubbarna för att nå ett totalt positivt resultat, vilket knappast är en långsiktig strategi.

Det samlade egna kapitalet för Damallsvenskan 2017 var +42 220 (2016 + 22 582 tkr). Den stora ökningen består till står del av att Hammarby IF FF detta år ingår i underlaget. Tillsammans med Djurgårdens IF FF härleds 34 848 tkr av det samlade egna kapitalet till dessa två föreningar. Likt föregående år redovisar två föreningar ett negativt eget kapital under 2017.

Den genomsnittliga spelarersättningen uppgick år 2017 till 10 193 kr/månad per spelare vid 12 månaders anställning och antaget 22 spelare i en spelartrupp, att jämföra med 10 462 kr/månad 2016. Vilket gör att spelarersättningarna enligt rapporten har varit rätt stilla senaste åren. Under julimånad kommer även EFD att presentera den årliga lönestatistiken.

 

 

 

 

 

Enbart två klubbar redovisar marginella intäktsminskningar mellan 2017 och 2016. Fem föreningar redovisar intäktsökningar mellan 6 -10 %.

Årets spelarrättsförsäljning är 2,7 ggr högre än tidigare toppnotering (2015) för den senaste 10-årsperioden. Som framgår av tabell 2 är det FC Rosengård och Kvarnsvedens IK som står för den största delen av dessa intäkter. Enbart spelar- rättsförsäljningen år 2008 ligger i nivå med försäljningen de senaste tre åren. Mellan år 2009-2014 låg försäljningen på en relativt jämn nivå runt ett par hundratusen. Även om det är några få spelare som sålts dyrt är trenden att de svenska klubbarna ökat värdet av spelarrättsförsäljningar de senaste tre åren.

Läs ekonomiska rapporten i sin helhet